Privacyverklaring

CTF-challenge

Wie zijn wij?

Wij zijn Avisi: Ontwikkelaar van maatwerksoftware, gedreven door passie. Wij verwerken persoonsgegevens van de deelnemers aan de CTF Challenge en anderen wanneer zij onze CTF Challenge website bezoeken en wanneer zij ons informatie toesturen via onze CTF Challenge website. Wij doen dit om de CTF Challenge mogelijk te maken en om onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing op de verwerkingen die we doen in het kader van (de organisatie van) de CTF Challenge, ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een fysieke bijeenkomst).

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 10 (6811 KS), in Arnhem. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, maar wel een Privacy Officer die toeziet op de naleving van de vereisten uit de privacywetgeving.

Contact

Bij vragen kun je contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar privacy@avisi.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, huidige studie en leerjaar, huidig opleidingsinstituut, kledingmaat, beeldmateriaal, dieet- en allergie-informatie, 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Organiseren van evenement
De belangrijkste reden voor het verwerken van persoonsgegevens is om de CTF Challenge te organiseren. Daartoe verwerken we je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres om je in te kunnen schrijven als deelnemer aan de CTF Challenge. We verwerken je huidige studie en leerjaar en je huidig opleidingsinstituut om te verifiëren dat je een student bent (dit is een eis voor deelname aan de CTF Challenge) en vanuit ons gerechtvaardigd belang te weten vanuit welke opleidingen studenten deelnemen aan onze CTF Challenge. Je kledingmaat verwerken we zodat we deelnemers aan de CTF Challenge een T-Shirt aan kunnen bieden in de juiste maat. Dieet- en allergie-informatie verwerken we zodat we tijdens de fysieke (niet virtuele) events rekening kunnen houden met specifieke wensen en eisen aan het eten en drinken dat we verzorgen.

Beeldmateriaal
Wij kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt of bezwaar wil maken, neem dan contact met ons op zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Nieuwsbrief
Je kunt je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dat doen we uiteraard via een opt-in. In elke nieuwsbrief kun je je uitschrijven (opt-out).

Aanmelden op locatie
Wanneer je bij ons op kantoor aankomt, kun je je aanmelden via onze digitale receptie. We registreren dan je bezoek, zodat we aan de juiste persoon door kunnen geven dat je er bent.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene in bepaalde gevallen onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Avisi dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens voornamelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, namelijk het organiseren van het CTF Challenge evenement. Ook verwerken we persoonsgegevens op basis van toestemming en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Avisi: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn verwerkers die voor Avisi persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld samen met Hubspot voor de hosting van de CTF Challenge website.

Social Media

Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van eventbezoekers, sprekers en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, door contact met ons op te nemen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Twitter, LinkedIn en Youtube.

Links

Op de website van Avisi staat een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. Avisi is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is de privacyverklaring van de betreffende organisatie van toepassing.

Arnhem, 5 juli 2019